Enrique Iglesias Istanbul 19 August 2015 / 19 agosto 2015 Estambul  KüçükÇiftlik Park

Thanks to Pina Tan , gracias  ( Thanks to Elif , Ezgi, Hakan , gracias )